Клъстер за развитие и популяризиране на район Ловеч

 

Сдружение „Клъстер за развитие и популяризиране на район Ловеч“ (КРПРЛ)  обединява фирми в различни сфери на дейност, с цел предлагане на изцяло нов продукт на пазара, както и постигане целите заложени в настоящия проект – „Клъстер за Развитие и Популяризиране на район Ловеч“ . Всички членове на Клъстера са утвърдени на пазара, притежават доказано богат опит и са експерти в конкретната си област.

Основно, целта на Клъстера е подпомагане и развитие на регион Ловеч. Клъстера ще обединява различни компании, дейности, продукти и иноватини решения – с една обща цел – популяризиране на Еко и Автентичния туризъм в България. Клъстерът ще обедини различни продукти и услуги в сферата на Еко и Автентичен туризъм, предоставени от неговите членове. Целта е да ги обедини и да предложи на крайните клиенти, копмплекс от решения, услуги и продукти лесно достъпни, предлагайки ги на широка аудитория потребители не само в България и региона,  но и на силно развитите международни пазари. Другото направление, в което Клъстерът ще подпомага своите членове е възможността те да се обединят в разработването на нови технологии, продукти и услуги, посредством обединените си усилия.

КРПРЛ би помогнал да се развие бизнес средата в района, чрез съвместната работа на малкият и среден бизнес в региона, ще подобри начина и условията на живот на селата като цяло, което би спомогнало да се върнат част от хората по селата и да вдъхнат живот на запустелите къщи, читалища и фурни.

 

Членове

 


“Варайъти” ООД е дружество, основано през 2003 г. и профилирано в две основни дейности: „Управление на проекти” и „Посредничество и сделки с недвижими имоти и предлагане на обслужвани апартаменти в краткосрочен и дългосрочен план”.

При създаването на клъстера и систематизирането на работата от самото начало  “Варайъти” участва активно в изграждане и развитие на административния и управленски капацитет на Клъстера, с оглед осигуряване на ефективна координация и управление на клъстерните дейности, наемане на пероснал и администативни организации по отношение на сработване на административното тяло.

Като член с основна дейност “Посредничество и сделки с недвижими имоти” искаме да подпомогнем продажбата на имоти в район Ловеч с гарантиран професионализъм, коректност, високо качество и адекватни цени на извършените услуги. Също така при необходимост от узаконяване на имот/постройки, вкарване в регулация, граници и други услуги, свързани с придобиване на имот, можете да разчитате на нас.

Всички малки региони страдат от неудобството, земята им да е обработвана, без те да са информирани, да не са отрегулирани взаимоотношенията арендатор – собственик, да не са наясно с действащото законодателство, свързано със субсидии и други. Ние ще бъдем до всеки един и ще предоставим пълно съдействие тези проблеми да бъдат разрешени.

Свържете се с нас, ако имате въпроси, нужда от помощ и съдействие по всички въпроси, свързани с вашите имоти.

За контакти:

www.variety-bg.com

e-mail: info@variety-bg.com

тел.: + 359 2 963 31 51

Дружество ”ДД” ООД, с регистрация в гр. Тетевен, стартира дейността си през 1996 г. и работи в три направления:

» Проектиране – архитектурно проектиране на обществени, жилищни, административни, промишлени сгради, хотели, къщи и инженеринг. Дейността обхваща всички фази на проектантския процес – прединвестиционни проучвания и консултации, изработка на идейни проекти, техническа и работна проектна документация, съдействие при определяне на изпълнител, авторски надзор при реализирането на инвестиционния проект, до неговото завършване и въвеждане на обекта в експлоатация.

» Кадастър – изработване на Подробен устройствен план, частични изменение на ПУП, създаване на кадастрални карти, трасиране/проверка/отстраняване на грешки в имотни граници, създаване, попълване на кадастрални, специализирани и регулационни планове и карти и други.

» Геодезия – създаване на топографска и кадастрална основа, вертикално планиране на обекта, определяне обемите на изкопи и насипи на земни маси, трасировъчен план на сгради и съоръжения, даване на строителна линия и ниво, трасиране на строителни оси, пренасяне на ниво и др.

В Клъстера дружество “ДД” поема организацията по създаване и пускане на настоящия уебсайт, интегриран уеб портал и интернет мрежа за нуждите на Клъстера, изграждане на информационна база данни. Трите основни направления на „ДД” са съвместими с предлагането на недвижимите имоти за продажба/аренда, като „ДД” съдейства за узаконяването им и последващите приложения.

Свържете се с нас, ако имате въпроси, нужда от помощ и съдействие по всички въпроси, свързани с изброените дейности.

За контакти:

e-mail: ddood@abv.bg

тел.: +359 877 776 677

Дружеството “Сангария ЕООД”, основано през 2008 г., е с капитал в размер на 3 млн. лева. Основната му дейност е посредничество при сделки с недвижими имоти и консултантски услуги, с широко сътрудничество между България и Испания. “Сангария” е с дългогодишен опит в подпомагането на международното сътрудничество по различни проекти. Има сериозна роля в довеждането на инвеститори от Испания, Ирландия и Обединеното Кралство.

“Сангария” съдейства при организиране на посещения на конференции и други събития в чужбина, с цел привличане на нови членове и популяризиране дейността на Клъстера. “Сангария” участва в развитието на международните взаимоотношения с Испания и други страни от Западна Европа, както и  подпомага развитието на Клъстера в повишаване на квалификацията на местната и държавна администрация, популяризиране на клъстера в България и чужбина, както и в организацията и провеждането на събитията в района на действие.

В началото на съвместната работа на Клъстера, “Декори” ЕООД пое изцяло ангажимента за популяризиране на Клъстера. Участва активно в създаването на настоящия уебсайт, подпомога структурирането на базата данни, осигурява адекватна корпоративна презентация на Клъстера, изгради е-мейл маркетинг, участва в създаването на корпоративната идентичност: лого, визитки, бланки, представителни брошури, идентификационни табели, акаунти във фейсбук и гугъл. Основната цел на дейността на “Декори” ЕООД е подпомагане на дейността на Клъстера, насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване членството.

Счетоводна къща “СК-Тара” организира всички дейности, свързани с организацията и подготовката на събития тип „Кръгла маса” на Клъстера с цел популяризиране на неговите дейности.

Счетоводна къща Тара ще окаже пълно съдействие по всички финансови и счетоводни въпроси на Вашия бизнес – счетоводно обслужване, финансови консултации, одит и други.

При стартирането на дейността на Клъстера, “Албатранс” ЕООД организира всички дейности, свързани с представянето на сдружението пред туристически агенции във връзка с бъдещо сътрудничество. Представянето на Клъстера включва всички контакти за участия в бъдещи изложения, международни конференции и практически представяния.

“Албатранс” ЕООД е дружество, работещо в сферата на транспорта, както сухопътен, така и въздушен, по различни точки на света и предоставя изцяло услугите си за подпомагането на предстаянето на Клъстера по света. Съдейства напълно по организирането на участията на клъстера, като предоставя и базата си данни за което.

Дейността на фирма “Наслада” е свързана с производство, бутилиране и търговия с безалкохолни продукти, за което има и запазена марка „Наслада”. Производствената база първоначално е в гр. Плевен, а по-късно се премества в с. Горна Митрополия, а дистрибуторската мрежа излиза извън рамките на района и обхваща Русенска, Ловешка и Севлиевска области. В последните години фирмата развива търговска дейност в район Ловеч, като има магазин и заведение за хранене в с. Малка Желязна, община Тетевен, което е част от района на действие на Клъстера.

От регистрирането на Клъстера, фирма „Наслада“ помага при изпълнението на целите на сдружението, което ще доведе до развитието на района и респективно ще увеличи мащаба на дейност на фирма „Наслада”, като ще подобри качеството на живот на жителите по места и ще подпомогне узаконяването на продажбите на местните производители в търговската мрежа в района.

Свържете се с нас, ако желаете да осъществите контакт с цел предоставяне за продажба на ваши стоки и услуги

e-mail: naslada_pleven@abv.bg

тел.: +359 878 727 214

От самото начало на създаването на Клъстера, ние разчитахме и продължаваме да разчитаме на подкрепа от държавна институция, което е изключително важно за Клъстера и привличането на повече нови общини от региона. Село Малка Желязна се намира в планински район, на 3 км от главния път, веднага след с. Български извор в посока Троян. То е и единственото село в региона останало незасегнато от османската империя.

Село Малка Желязна помага в организирането на събитие във връзка с популяризиране и привличане на нови членове в района, с което вдъхва доверие и надежда, че в българското село би могло отново да закипи живот и думата „пустеещ“ да се забрави, когато става дума за селски райони.

За контакти:

тел.: +359 885 319 866

 

Как да стана член в Клъстера?